چاپ شال و روسری

چاپ شال و روسری

فایل های آموزشی

فایل های آموزشی

چاپ زن برجسته

چاپ زن برجسته

پرس حرارتی تیپ ۶

پرس حرارتی تیپ ۶

زاویه ای دستی تک کاره

زاویه ای دستی تک کاره

چرخشی دستی چندکاره

چرخشی دستی چندکاره

چرخشی پنوماتیک چند کاره

چرخشی پنوماتیک چند کاره

زاویه ای دستی چند کاره

زاویه ای دستی چند کاره

چرخشی دستی کشویی چندکاره

چرخشی دستی کشویی چندکاره

چرخشی پنوماتیک کشویی چندکاره

چرخشی پنوماتیک کشویی چندکاره

پنوماتیک دو میزه تک کاره

پنوماتیک دو میزه تک کاره

اتیکت زن دستی

اتیکت زن دستی

دستگاه اتیکت زن پنوماتیک

دستگاه اتیکت زن پنوماتیک

بزرگ سایز هیدرولیک تیپ ۱

بزرگ سایز هیدرولیک تیپ ۱

بزرگ سایز هیدرولیک تیپ ۲

بزرگ سایز هیدرولیک تیپ ۲

بزرگ سایز هیدرولیک پرس از پایین

بزرگ سایز هیدرولیک پرس از پایین

بزرگ سایز پنوماتیک تیپ ۱

بزرگ سایز پنوماتیک تیپ ۱

بزرگ سایز پنوماتیک تیپ ۲

بزرگ سایز پنوماتیک تیپ ۲

بزرگ سایز پنوماتیک پرس از پایین

بزرگ سایز پنوماتیک پرس از پایین

بزرگ سایز دستی

بزرگ سایز دستی

Delkhah KALA

Delkhah KALA
صفحات فروشگاه :